Dualar

ESMÂ-ÛL HÜSNÂ

Bilindiği gibi Allah’ın (C.C.) güzel isimleri Esma-ül Hüsna olarak adlandırılır. Bu konu Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (C.C.) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:

 

“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler ( Esma-ül Hüsna ) O’na mahsustur.”

“De ki ister Allah diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O’na mahsustur.”

“Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur.” Güvenilir hadis kitaplarında:

“Şüphesiz Allah’ın (C.C.) 99 ismi vardır, kim bunları ezberleyip manasını düşünerek sonuna kadar sayarsa cennete girer.”

 

Allah’ın 99 ismi olduğunu anlıyoruz. Allah’ın (C.C.) isimlerinin her birinin sözlük anlamı vardır. Bu isimler Allah’ın (C.C.) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Allah’tan (C.C.) bir dilekte bulunacakları zaman veya duâ edecekleri zaman genellikle Allah’ın (C.C.) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunurlar ve duâ ederler.

Örneğin bol rızık istemek için O’nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O’nun RahimGafur ve Afuv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O’nun Vasi‘ ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna’nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, Duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah’ın (C.C.) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. İşte buna Esma-ül Hüsna’nın Havassı ( derinlikleri, özellikleri ) denir. Esmaları kurallarına göre yaptıktan sonra o Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah’ın (C.C.) izni ile başarı kaçınılmazdır.

E L-  E S M Â Ü ‘ L   H Ü S N A    ( A L L A H ‘ I N    İ S İ M L E R İ)

1 الله جَلَّ جَـلآلهُ Allah Allah  (Celle Celâlühü)
2 اَلرَّحْمَنُ Er-Rahmanü Esirgeyen
3 اَلرَّحِيـمُ Er-Rahîmü Bağışlayan
4 اَلـْـمَلِـكُ El-Melikü Buyrukları Tutulan 
5 اَلـْـقـُدُّوسُ El-Kuddûsü Noksanlıklardan Arınmış
6 اَلسَّــلاَمُ Es-Selâmü Yarattıklarını Selamette Kılan
7 اَلــْمُؤْمِنُ El-Mü’minü İnananları Güvenlikte Kılan
8 اَلـْمُهَيْمِنُ El-Müheyminü Hükmü Altına Alan
9 اَلـْعَـزِيـزُ El-Azîzü Ulu, Galip
10 اَلــْجــَبَّارُ El-Cebbâru Dilediğini Zorla Yaptırma Gücüne Sahip Olan
11 اَلـْمُتَكـَبِّر El-Mütekebbirü Yegâne, Büyük
12 اَلـْخَــالِقُ El-Hâliku Yaratıcı  
13 اَلـْـبَارِئُ El-Bâriü Eksiksiz Yaratan
14 اَلـْمُصَوِّرُ El-Müsavviru Her Şeye Şekil Veren
15 اَلــْغَـــفَّارُ El-Ğaffaru Günahları Örtücü, Mağfireti Bol Olan
16 اَلـْـقَــهّـارُ El-Kahharu İsyankârları Kahreden 
17 اَلـْـوَهَّابُ El-Vehhâbü Karşılıksız Veren
18 اَلـرَّزَّا قُ Er-Rezzâku Rızıklandıran
19 اَلـْـفـَتَّاحُ El-Fettâhu Hayır Kapılarını Açan
20 اَلـْـعَـلِيمُ El-Alîmü Her Şeyi Bilen
21 اَلـْـقََابضُ El-Kabidu Ruhları Kabzeden
22 اَلـْــبَاسِطُ El-Bâsitu Rızkı Genişleten, Ömürleri Uzatan
23 اَلـْخَافِضُ El-Hâfidu Kafirleri  Alçaltan
24 اَلرَّافِـــعُ Er-Râfi’u Müminleri Yükselten
25 الـْـمُعِــزُّ El-Mu’izzü Yücelten
26 الـْـمُذ ِلُّ El-Müzillü Değersiz Kılan
27 اَلسَّمـِيعُ Es-Semî’ü İşiten
28 اَلـْـبَصِيرُ El-Basîru Gören
29 اَلـْحَكـَمُ El-Hakemü Hükmedici, İyiyi Kötüden Ayırteden
30 اَلـْعـَدْ لُ El-Adlü Adaletli
31 اللـطِيفُ El-Latîfü Kullarına Lütfeden
32 اَلـْخَـبـِيرُ El-Habîru Her Şeyden Haberdar
33 اَلـْحَلــِيمُ El-Halîmü Yumuşaklık Sahibi
34 اَلـْعَظـِيمُُ El-Azîmü Zat ve Sıfatlarında Azâmetli Olan
35 اَلـْغــَفُورُ El-Ğafûru Bağışlayıcı Olan
36 اَلشَّــكُورُ Eş-Şekûrü Az Amelle Bile Çok Sevap Veren
37 اَلـْــعَلِيُّ El-Aliyyü Yüce, Yüceltici
38 اَلـْـكَبـِيرُ El-Kebîru Zatı ve Sıfatlarında Büyük
39 اَلـْـحَفِيظُ El-Hafîzu Koruyucu
40 اَلـْـمُقِيتُ El-Mukîtü Rızıkları Yaratıcı
41 اَلـْحَسِيبُ El-Hasîbü Hesaba Çeken
42 اَلـْجَلِيــلُ El-Celîlü Yücelik Sıfatları Bulunan
43 اَلـْــكَرِيـمُ El-Kerîmü Çok Cömert
44 اَلرّقِيبُ Er-Rakîbü Gözeten
45 اَلـْمُجِيبُ El-Mücîbü Duaları Kabul Eden
46 اَلـْواسـعُ El-Vâsi’ü İlmi ve Rahmeti Geniş
47 اَلـْحَـكِيمُ El-Hakîmü Hikmet Sahibi
48 اَلـْوَدُودُ El-Vedûdü Müminleri Seven
49 اَلـْمَجِيدُ El-Mecîdü Şerefi Yüksek
50 اَلـْبَاعِثُ El-Bâ’isü Öldürten, Sonra Dirilten ve Peygamberler Gönderen
51 اَلشَّهِيد Eş-Şehîdü Her Şeye Şahit Olan
52 اَلـْحَـقُّ El-Hakku Hakkın Kendisi
53 اَلـْوَكِيلُ El-Vekîlü Kulların İşlerini Yerine Getiren
54 اَلـْقَوِيُّ El-Kaviyyü Güçlü, Kuvvetli
55 اَلـْمَتِِينُ El-Metînü Güçlü, Kudretli
56 اَلـْـوَلِيُّّ El-Veliyyü Müminlere Dost ve Yardımcı
57 اَلـْحَمِيدُ El-Hamîdü Övgüye Lâyık
58 الـْمُحْصِي El-Muhsî Her Şeyi Sayan
59 اَلـْمُبْدِئُ El-Mübdiü Her Şeyi Yokluktan Çıkaran
60 اَلـْمُعـِيِدُ El-Mü’îdü Öldürüp Yeniden Dirilten
61 اَلـْمُحْيِ El-Muhyî Hayat Veren, Dirilten
62 اَلـْمُمِيتُ El-Mümîtü Öldüren
63 اَلـْحَــيُّ El-Hayyü Diri
64 اَلـْقَـيُّومُ El-Kayyûmü Her Şeyi Ayakta Tutucu
65 اَلـْوَاجِدُ El-Vâcidü İstediğini İstediği Anda Bulan
66 اَلـْمَاجِدُ El-Mâcidü Şanı Yüce ve Keremi Çok
67 اَلـْواحِدُ الأحَدِ El-Vahid-ül Ehed Bir 
68 اَلصَّـمَدُ Es-Samedü Muhtaç Olmayan
69 اَلـْــقَادِرُ El-Kadiru Kudret Sahibi
70 اَلـْمُقتَدِرُ El-Muktediru Her Şeye Gücü Yeten
71 اَلـْمُقَدِّمُ El-Mukaddimü İstediğini Öne Alan
72 اَلـْمُؤَخِّرُ El-Müehhiru Geri Bırakan
73 الأوَّلُ El-Evvelü Başlangıcı Olmayan
74 الآخِرُ El-Âhiru Sonu Olmayan
75 الظَّاهِرُ Ez-Zâhiru Varlığı Açık olan
76 الـْبَاَطِنُ El-Batinü Zat ve Mahiyeti Gizli Olan
77 اَلـْوَالِي El-Vâlî Sahip
78 اَلـْمُتَعَالِي El-Müte’âli Noksanlıklardan Yüce
79 اَلـْبـَـــرُّ El-Berru İyiliği Çok
80 اَلتَّوَّابُ Et-Tevvâbü Tövbeleri Kabul Edici
81 اَلـْمُنـْتَقِمُ El-Müntekımü Asilerden İntikam Alan
82 اَلـْعــَفـُوُّ El-Afüvvü Affedici
83 الـرَّؤفُ Er-Raûfü Şefkati Çok 
84 مَالِكُ الـْمُلـكِ Mâlik-ül Mülki Mülkün Gerçek Sahibi
85 ذ ُوالـْجَلالِ وَالإكـْرَامِ Zülcelâli Vel İkram Ululuk ve İkram Sahibi
86 اَلـْمُقْسِط ُ El-Muksitü Adaletli
87 اَلـْجَـامِعُ El-Câmi’u Birbirine Zıt Şeyleri Bir Araya Getirebilen
88 اَلـْغــَنِيُّ El-Ğaniyyü Zengin, Kimseye Muhtaç Olmayan
89 اَلـْمُغـْنِي El-Muğnî Dilediğini Muhtaç Olmaktan Kurtaran
90 اَلـْمــَانِعُ El-Mani’ü İstediği Şeylere Engel Olan
91 اَلضَّــارُّ Ed-Darru Dilediğini Zarara Sokan
92 اَلنَّــافـِعُ En-Nafi’ü Dilediğine Fayda Veren
93 اَلنُّــــورُ En-Nûru Aydınlatan
94 اَلـْـهَِادِي El-Hâdî Hidayete Erdiren
95 اَلـْبَــدِيعُ El-Bedî’ü Çok Güzel Yaratan
96 اَلـْـبَا قِي El-Bâkî Varlığı Sürekli Olan
97 اَلـْواَرِثُ El-Vârisü Mülkün Gerçek Sahibi
98 اَلرَّشــِيدُ Er-Reşîdü Yol Gösterici
99 اَلصـَّبُورُ Es-Sabûru Çok Sabırlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir