Rızık Celbi Nasıl Gerçekleşir?

Rızık kapılarının açılması için insanların her gün düzenli olarak en az sabah ve akşam rızık duasını 3 kere okuyup sürekli olarak duanın yazıldığı kâğıdı yanında veya evinde saklaması durumunda ekonomik anlamda meydana gelen tüm sıkıntılar ortadan kalkar. Aşağıda rızık kapılarının açılması için evde ve kıyafetlerde yazılıp saklanması ve her gün okunması gereken rızık duası verilmektedir:

  • Elhamdü lillahillezi men veseka bihi lem yekün ileyye. Ve kulil hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbira. Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd. Ve sübhanallahi bükraten ve esila. Hasbünallahi ve ni’mel vekil. Ni’mel mevla ve ni’men nasir. Ğufraneke rabbena ve ileykel masir. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmein. Allahümme ya alimes sırrı venneca ve ya kaşifed durrü vel belva icalli min emri ferecen ve mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve entel müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi tasirül umur. Feseyekfikehümullahü ve hüves semiul alim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül muazzamü en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala ahdike ve va’düke ma süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli zünübi fe innehi la yağfirüz zünübe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Rızık Duası

Rızık vefkinin hazırlanmasından sonra 1 hafta boyunca vefkin etkisinin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkması için rızık duasının her gün okunması gerekir. Bu rızık duasının okunması sonucunda 7 gün sonra yoksulluk içerisinde olanların evlerine bolluk yağmurları yağar. Aşağıda rızık duasının okunuşu detaylı bir şekilde verilmektedir:

  • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Yukarıda verilen rızık duasının 7 gün boyunca doğru bir şekilde sabah ve akşam  aksatılmadan okunması durumunda dua hemen kabul olur. Bunun sonucunda da duayı okuyan herkesin evine Allah para ve rızık verir. Böylece çalışanlar, geçinecek kadar kendilerine göre kazançlar elde ederek hayatlarını sürdürmeye devam eder.

Rızık Duası Nasıl Edilir?

Rızık duasının okunmasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir.  Özellikle duayı okumadan  önce muhakkak  abdestli olunmalıdır. Bunun dışında duanın okunacağı yerin de çok temiz olması lazımdır. Rızık vefkinin hazırlanmasından sonra sürekli olarak rızık duasının okunması sonucunda yazılan vefkin etkisi daha çok kuvvetli olur.

Rızık duasını, bereketin ve bolluğun nereye gelmesini istiyorsanız,  o yerde duayı okuyarak duayı bir kağıda güzel bir şekilde yazıp bereketin geleceği yerlere asın.  Bunun sonucunda da Allah sizin yalvarmalarınızı duyarak size yardım elini uzatır.

Rızık Duasının Faziletleri

Rızık duasının birçok faziletleri vardır.  Özellikle rızık duasını okuyanların yüzlerine her zaman nur iner. Bununla birlikte rızık duasını okuyanlar, Allah’ın adını her zaman andıkları için kalpleri hep temiz kalmaya devam eder. Bunun haricinde bereket ve rızık duasını okuyanlar, her zaman ibadet sevabını kazanmış olur. Ayrıca rızık duasının okunması sonucunda duayı eden kişi her zaman iyi meleklerin dualarında adının geçmesini sağlamış olur. Rızık duasının faziletlerinden yararlanmak isteyen herkes, Allah’a ellerini açarak O’na yardım kapılarını açması için yalvarmalarda bulunabilir.

Rızkın Artması İçin Nasıl Dua Edilir?

Rızkın artması için bazı önemli zamanlarda duaların okunması gerekir.  Özellikle en kutsal gün olan Cuma günlerinde her gün düzenli bir şekilde sabah ve akşam rızık duası okunursa,  ekonomik anlamda sefalet içerisinde olan kişiler,  bolluk ve bereketlik içerisinde olur. Bununla birlikte Cuma günleri kılınan namazlardan sonra da rızık duasının okunması sonucunda rızık kapıları yardıma ihtiyacı olan kişilere açılır.

Rızık duasını okumadan önce Besmele çekmek gerekir. Besmele çektikten sonra aşağıda  verilen rızık duası Cuma günleri sabah ve akşam  19 defa okunmalıdır. Bu dua şu  şekildedir:

  • Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.

Yukarıda verilen duanın Cuma günleri düzenli bir şekilde üst üste 19 kere okunması durumunda herkesin evine bolluk ve bereketlik gelir. Böylece parasal anlamda sıkıntı çekenler, bundan sonra maddi kazançlarını daha iyi bir şekilde elde edebilir.

Rızık Duası Diğer Dualardan Farklı Mıdır?

Rızık duasının diğer dualardan farkı yoktur. Çünkü, rızık duası da diğer dualar da olduğu gibi samimi ve içten bir şekilde edildiğinde her zaman Allah tarafından kabul olur. Önemli olan hangi niyetle rızık duasını etmektir. Rızık duasının okunmasındaki süre herkese göre farklılık gösterebilir. Fakat, duanın daha çabuk bir şekilde kabul olması için her gün sabah ve akşam okumakta yarar vardır. Özellikle kılınan namazlardan sonra rızık duasının okunması durumunda bolluk ve bereketlik yağmurları yoksulların evine yağar. Bu yüzden para konusunda problemlerle karşı karşıya kalanlar, her gün rızık duasını okuyarak Allah’a sığınabilir.

Bereket Getiren Dua

Maddi anlamda sıkıntılar içerisinde olan kişilerin evlerine bereket gelmesi için okumaları gereken ayetler ve dualar vardır. Bereket getiren duaları okuyan herkes sağladıkları kazançları sayesinde kendilerine daha iyi bir gelecek hazırlar. Aşağıda bereket getiren dualar tek tek verilmektedir. Bu dualar şu şekildedir:

  • “Ya mennanü zül ihsani kad amme küllel helaiki menneh.”
  • “Ve bârik lenallâhümme fî cem’i kesbin. Ve hulle ugûdel usrî biyâyûhin irtehat.”
  • “Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.”

Yukarıda verilen duaların her gün 7 defa ard arda okunması sonucunda Allah herkesin rızkının önünü açarak onlara bol kazançlar sağlamayı nasip eder. Bunun sonucunda da çekilen bütün sıkıntılardan kurtulmuş olunur.

Bolluk Getiren Dua

Kuran-ı Kerim’de ekonomik açıdan güçlükler çeken kişilerin okuması gereken bolluk getiren dualar vardır. Bu duaların okunması sonucunda duayı okuyanlar büyük kazançlar elde ederek  evlerine ekmek götürebilme imkanına sahip olur. Bu duaların okunmasında kesinlikle samimi olmak gerekir. Aşağıda bolluk getiren duanın okunuşu yer alır. Bu dua şu şekildedir:

  • Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celâli vel ikram, Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, Enterzukanî helâlen tayyiben, Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, Ve in kâne fil ardi ezhirhu, Ve in kane ba’iden karribhu, Ve in kâne kâriben yessirhü, Ve in kâne kalîlen kessirhü , Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.
  • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi.

Yukarıda verilen bolluk dualarının her gün sabah ve akşam okunması durumunda Allah herkese yardım kapılarını açarak onların bol kazançlar elde etmesine yardımcı olur. Bunun sonucunda da ekonomik anlamda herkes refaha ulaşır.