Önemli Not: Aktaracağımız ismi azam duası, internette bulunmayan farklı ve çok etkili bir duadır. İnşallah, bu duayla kalbimizden geçen dileğimiz gerçek olur.

Sevgili okurum ve değerli mümin kardeşim, ismi azam duası isimli muhteşem dua, birçok insanda 3 gün içerisinde etkisini gösterip güzel sonuçlar alınmasına vesile olmuştur.

İnşâallah ismi azam duası, sende de aynı sonuçları doğurur ve amacına ulaşmana aracı olur. Sözün tam da burasında, bu çok etkili ve faziletli duanın 5 önemli özelliğini dile getirmek istiyoruz:

İsmi Azam Duasının 5 Özelliği

  1. Bu dua o kadar güçlü ve feyizli bir duadır ki her insan, istediği dilek ve istek için bu duanın feyzinden istifade edebilir. Evet, bolluk berekete kavuşmak isteyen kişi de, aile huzuruna erişmek isteyen kişi de bu duaya başvurup Allah’ın izniyle amacına kavuşabilir.

Kısaca ismi azam duası, her türlü dileğin gerçekleşmesi ve her türlü hacetin kabulü için başvurulan muazzam etkili bir duadır.

  1. Bu dua, bir başka kişinin yerine “vekaleten” de yapılabilir. Örneğin, çevrendeki insanlardan birinin fakirlik içinde olduğunu görüp onun bolluk ve berekete mazhar olmasını istiyorsun, işte bu durumda onun yerine ismi azam duası yaparak onun fakirlikten kurtulup bolluğu ve genişliğe kavuşmasına vesile olabilirsin.
  2. İslam alimleri, ismi azam duası adı altında birçok değişik dualar aktarmışlardır, ne var ki bu duaların en etkilisi birazdan aktaracağımız duadır.
  3. İslam’ın en önemli tasavvuf erbabı olan Cüneyd-i Bağdadi, bu duayla ilgili şöyle buyurmuştur:

“İsmi azam duası, benim şimdiye kadar denk geldiğim her zorlukla çare olmuş her musibetin üstesinden gelmeme vesile olmuştur. Ne zaman dara düşsem, mutlaka bu mübarek duaya başvurdum ve ne zaman bir hacetim olsa, bu mukaddes dua sayesinde düze çıktım. Bu dua, Allah’ın biz aciz kulları için bir ihsan kaynağı ve lütuf hazinesidir.”

  1. Bu duayı hangi amaçla okuyacaksak, o amaca yönelik bir niyet getirmemiz gerekir. Ayrıca niyetimizi hem kalben dilemeli ve hem de lisanen dile getirmeliyiz.

Bu 5 özelliği aktardığımıza göre artık ismi azam duasının nasıl yapıldığı kısmına gelebiliriz.

 

İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır?

Bu duada Allah’ın esma-yı hüsnasından 5 tanesi kullanılır ve o esmalar şunlardır:

Ferd, Hay, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs

Bediüzzaman Hazretleri, bu esmalar için şöyle demiştir: “Bu isimlerin herbirisi ya ism-i a’zamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur, ism-i a’zamdır.”

Evet, bu mübarek duada bu 5 esmayı kullanacağız, ama duada sadece bu 5 esma değil aynı zamanda Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve Ayetel Kürsi de okunacak. Tabi abdest aldıktan sonra, şöyle ki:

İlk olarak, Allah’ın huzuruna tertemiz bir şekilde çıkabilmek için güzelce abdest almalı ve bedensel temizliğe önem vermeliyiz. Tabi bu arada ruhsal temizlik için de kalbimize odaklanıp içimizdeki kötülüklerden arınmaya çalışmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz, gönül esenliği (yani iç temizlik ve sükûnet) olmadan duaların kabul edilemeyeceğini söyler.

Abdesti alıp gönlümüzü dünyevi kirlerden temizledikten sonra, kıbleye doğru dönerek diz üstü çökmeli ve ellerimizi gökyüzüne çevirerek dua vaziyetine geçmeliyiz. Dua vaziyetinde iken sırasıyla 3 kez Fatiha Suresi, 3 kez İhlas Suresi ve 1 kez de Ayetel Kürsi okumalıyız.

Bu okumayı takiben Ferd, Hay, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs esmalarının her birini 33 defa okumalıyız. Yani önce Ferd esmasını 33 defa, sonra Hay esmasını yine 33 defa ve sırasıyla diğer esmaları da 33’er kez okumamız gerekiyor.

Bu uygulama sonrasında ismi azam duasının esma boyutundaki “özel dualar” kısmına geçiyoruz.

 

İsmi Azam Duası Esma-yı Hüsna Boyutu

Bu aşamada her esmanın Türkçe anlamını ve özel duasını bir kez okuyacak, böylelikle duayı bitirmiş olacağız. Her esmanın özel duası aşağıdaki şekilde:

Ferd Esmaül Hüsnası

“Allah’ım, sen kainatı tek başına bina eden ve ardından da kainat içindeki mahlukatı yine tek başına inşa eden yegâne varlık ve tek kudret sahibi Ferd’sin. Ferd esmaül hüsnanın hatırı için duamı kabul buyur. Âmin.”

Hay Esmaül Hüsnası

“Allah’ım, sen bize hayat veren ve bize hayatımızı ihsan ederek bizi mutluluk ve huzurla dolduran Hay isminin sahibisin. Ya Hay, esmaül hüsnanın yüzü suyu hürmetine duamı geri çevirme. Âmin.”

Kayyûm Esmaül Hüsnası

“Allah’ım, kâinata ve tüm mahlukata hayat ve can vermekle kalmadın, aynı zamanda evrenin kaim olması için evreni sonsuz kudretinle daima ayakta tuttun. Bir ayet-i kerimede de bize Kayyûm ismin olmasaydı kâinatın yıkılıp gideceğini bildirdin. Ya Kayyûm, bu mukaddes esmaül hüsnanın hatırı için duama cevap ver. Âmin.”

Hakem Esmaül Hüsnası

“Allah’ım, her bir varlığa hikmetle hükmeden sonsuz rahmetin ve şefkatin sahibi, her nesneye hakkı ve hukuku bahşeden adaletin sahibi yine sensin. Hakem ismindeki sonsuz hikmetlerin hürmetine duamı kabul buyur. Âmin.”

Adl Esmaül Hüsnası, İsmi Azam Duası

“Allah’ım, her varlığa mükemmel bir şekilde verdiğin azalar ve onların her ihtiyacına cevap veren mükemmel duygular, senin adaletine ve hikmetine tanıklık eder. Bu adaletin sahibi olan Adl esmaül hüsnanın hatırına duamı kabul et. Âmin.”

Kuddûs Esmaül Hüsnası

“Allah’ım, temizliğin ve nezafetin evrene yerleşmesine ve her tarafta yeşermesine vesile olan Kuddûs ismin, gönüllerimizin kirlerini de temizleyip bize sonsuz ihsanlar bağışlar. Kuddûs esmaül hüsnanın hatırına duamı cevapsız bırakma. Âmin.”

Evet, bu duayla beraber ismi azam duasına son vermiş oluyoruz, ne var ki duanın kabulü adına aşağıdaki 4 noktayı da mutlaka uygulamamız gerekir.

İsmi Azam Duasının Kabulü İçin 3 Şart

  1. Seher vakti ismi azam duasının kabulü için en münasip vakittir.
  2. Duaya başlamadan evvel abdest almak zorunlu değil, ne var ki abdestin alınması daha faziletli olur.
  3. Cuma günü, ismi azam duası için en uygun gündür, fakat diğer günlerde de bu mübarek dua uygulanabilir.